De Heemtuin

In1969 is door de dienst Bossen en Plantsoenen van de gemeente Assen een begin gemaakt met de aanleg van de Heemtuin. Deze ligt in het zuidoosten van het Asserbos tussen de ijsbaan en het revalidatiecentrum De Boshof en besloeg een oppervlakte van0.5 ha. Geprobeerd werd om verschillende milieus te scheppen waarin een bepaalde vegetatie zich zo natuurlijk mogelijk kon ontwikkelen.

Om dit te bereiken werd een deel van de heemtuin afgegraven tot op de keileemlaag (ven en vijver). Een ander deel is ook afgegraven tot op de leemlaag en daarna opgevuld met veengrond. Na verloop van tijd ontstonden ,al dan niet geholpen door specifieke beheermaatregelen, verschillende biotopen, die kenmerkend zijn voor de provincie Drenthe.. Deze biotopen werden op min of meer natuurlijke wijze gegroepeerd en vormden zo plantengemeenschappen die zich tot de verschillende milieu omstandigheden aangetrokken voelden. Men kon in de heemtuin van het Asserbos dan ook een aantal plantengemeenschappen onderscheiden: heidevegetatie, met soorten als gewoon en fraai veenmos, ronde zonnedauw en dopheide. Verlandingsvegetatie in het ven, schaduwplanten langs de bosrand, bloemrijke weiden en een aantal planten op de paden.

Bron: De heemtuin van het Asser Bos. Harry Peletier

In de loop van de jaren werd de heemtuin steeds meer verwaarloosd. De gemeente maaide het terrein nog wel jaarlijks. Nu in 2020 zijn vele aspecten verdwenen. Van de drie paden zijn er nog twee te bewandelen. Ook de ven is niet meer te vinden.
Opvallend is dat hier elk jaar weer jaar weer de bloeiend rietorchis te vinden is.

De Heemtuin is een waardevolbelevingselement met grote educatievewaarde en dient in de visie van Vrienden van het Asserbos en omgeving in oude luister te worden hersteld.