Doelstelling

De Vereniging heeft als doel het beschermen van de natuurlijke ecologische en cultuurhistorische waarden van het Asserbos en omgeving. Zij verricht daartoe alle verdere handelingen die hiermee in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:

  • Het (ongevraagd) geven van adviezen en het constructief meedenken bij de verdere ontwikkeling van het bos door de gemeente Assen,
  • het nauwlettend volgen van het beleid van de overheid ten aanzien van het Asserbos en omgeving,
  • het bevorderen van een nauwe betrokkenheid van de bevolking bij de ontwikkeling van het Asserbos en omgeving,
  • het organiseren van o.a. activiteiten van educatieve, culturele en recreatieve aard,
  • het bevorderen van ideële of daadwerkelijke steun aan publicaties en andere vormen van voorlichting over het Asserbos en omgeving.